Category Archives: Cơ sở

Chương 10: Các kĩ thuật xử lý (Phần 2)

Trở về Mục lục cuốn sách

10.3 Phân đoạn ảnh

Trong việc phân tích các vật thuộc ảnh, ta rất cần phải phân biệt giữa các vật quan tâm và “những thứ còn lại”. Nhóm thứ hai này cũng được gọi là nền. Các kĩ thuật được dùng để tìm thấy các vật quan tâm thường được gọi là kĩ thuật phân đoạn—phân đoạn các vật phía trước khỏi nền phía sau. Trong mục này ta sẽ xét hai kĩ thuật thông dụng nhất—đặt ngưỡng và tìm kiếm nét—đồng thời chúng tôi sẽ trình bày những kĩ thuật cải thiện chất lượng của kết quả phân đoạn thu được. Điều quan trọng là bạn cần hiểu rằng:

  • không có một kĩ thuật phân đoạn nào luôn áp dụng được chung cho tất cả các ảnh, và
  • không có kĩ thuật phân đoạn nào là hoàn hảo.

Tiếp tục đọc

4 phản hồi

Filed under Cơ sở

Chương 10: Các kĩ thuật xử lý (Phần 1)

Trở về Mục lục cuốn sách

Những thuật toán được trình bày trong Chương 9 có thể được dùng để lập nên những kĩ thuật giải các bài toán xử lý ảnh cụ thể. Với giả định không nhằm trình bày lời giải cho mọi bài toán, những ví dụ sau đây đề cập đến mối quan tâm chung và có thể được dùng làm mô hình giải quyết các bài toán có liên quan. Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Cơ sở

Chương 9: Thuật toán (Phần 3)

Trở lại Mục lục cuốn sách

9.6 Các phép toán dựa trên hình thái ảnh

Ở Chương 1 ta đã định nghĩa ảnh như một hàm (biên độ) của hai biến (tọa độ) số thực a(x, y) hoặc hai biến rời rạc, a[m, n]. Một cách định nghĩa ảnh khác có thể dựa trên khái niệm rằng ảnh bao gồm một tập hợp các tọa độ, hoặc là liên tục hoặc rời rạc. Theo nghĩa này, tập hợp thì tương ứng với các điểm hoặc điểm ảnh nằm trong các vật thuộc ảnh. Điều này được minh họa trên Hình 35, ở đây ảnh gồm hai vật, hay hai tập hợp AB. Lưu ý rằng bắt buộc phải có hệ tọa độ. Tạm thời bây giờ ta chỉ xét những giá trị điểm ảnh nhị phân như đã đề cập đến ở các Mục 2.1 và 9.2.1. Hơn nữa, ta chỉ giới hạn thảo luận trong không gian rời rạc (Z2). Những phân tích tổng quát hơn có thể được tìm thấy trong1 2 3 Tiếp tục đọc

2 phản hồi

Filed under Cơ sở

Chương 9: Thuật toán (Phần 2)

Trở về Mục lục cuốn sách

Các phép toán làm trơn

Những thuật toán này được áp dụng nhằm giảm nhiễu và/hoặc chuẩn bị ảnh cho khâu xử lý tiếp theo, chẳng hạn như phân đoạn. Ta phân biệt giữa các thuật toán tuyến tính và phi tuyến; loại thứ nhất phù hợp với phân tích trong miền Fourier còn loại thứ hai thì không. Ta cũng phân biệt giữa cách thực hiện dựa trên một giá lọc có hình chữ nhật và thực hiện dựa trên giá lọc có hình tròn. Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Cơ sở

Chương 9: Thuật toán (Phần 1)

Trở về Mục lục cuốn sách.

Trong chương này chúng tôi trình bày các phép tính là nền tảng của xử lý ảnh số. Các phép toán này có thể được chia thành bốn loại: tính toán dựa trên biểu đồ tần số của ảnh, dựa trên toán học đơn giản, dựa trên tích chập, và dựa trên hình thái toán học. Ngoài ra, các phép toán này còn được miêu tả trên khía cạnh thực hiện cài đặt, bao gồm các phép toán điểm, phép toán địa phương, hoặc phép toán toàn cục, như được đã đề cập đến ở Mục 2.2.1. Tiếp tục đọc

2 phản hồi

Filed under Cơ sở

Chương 8: Màn hình

Trở về Mục lục quyển sách

Màn hình dùng trong công tác xử lý ảnh—thường là hệ thống màn hình dùng với máy tính—có một số đặc trưng giúp ta quyết định chất lượng của ảnh thu được. Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Cơ sở

Chương 7: Máy ảnh

Trở về Mục lục cuốn sách

Máy ảnh và các phương tiện ghi hình phục vụ cho các ứng dụng xử lý ảnh số hiện nay đang thay đổi nhanh chóng. Trong chương này, việc quá tập trung vào một loại máy ảnh, CCD, mà bỏ qua những bước phát triển trong các lĩnh vực như máy ảnh CID (charge injection device) và CMOS, có lẽ không đủ tính cập nhật. Tuy nhiên, các kĩ thuật được dùng để đặc trưng cho máy ảnh CCD vẫn còn phổ biến và phần tiếp theo sẽ trình bày minh họa bằng công nghệ CCD hiện đại. Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Cơ sở

Chương 6: Nhiễu

Trở về Mục lục cuốn sách

Tín hiệu thu nhận qua những sensor hiện đại có thể bị suy giảm chất lượng do một số nguồn gây nhiễu. Nói đến nhiễu, chúng ta đề cập đến những biến động ngẫu nhiên, thay vì những sai lệch có tính tất định như nền tối hay mất tiêu điểm. Trong mục này, chúng ta sẽ giả sử rằng khi dùng thiết bị máy quay CCD hiện đại, các electron phát sinh ra được gọi là photoelectron. Dù vậy, đa số những quan sát về nhiễu động cùng những nguồn phát ra nó cũng áp dụng được đối với các chế độ chụp ảnh khác.

Trong khi công nghệ hiện đại cho phép ta giảm được cấp độ nhiễu gắn với các thiết bị quang điện đến mức gần như có thể bỏ qua được, luôn có một nguồn nhiễu không thể bị triệt tiêu từ đó hình thành nên “yếu tố giới hạn” khi ta “triệt tiêu” các nguồn nhiễu còn lại. Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Cơ sở

Chương 5: Lấy mẫu ảnh

Trở về Mục lục cuốn sách

Việc chuyển từ một ảnh a(x,y) liên tục về dạng điện tử b[m,n] đòi hỏi quá trình lấy mẫu. Trong hệ thống lấy mẫu lý tưởng a(x,y) được nhân với một đoàn xung 2 chiều lý tưởng:

eq52

Tiếp tục đọc

2 phản hồi

Filed under Cơ sở

Chương 4: Quá trình nhìn ảnh

Nhiều ứng dụng xử lý ảnh được lập ra nhằm mục đích tạo các ảnh để con người nhìn (trái với, chẳng hạn, mục đich tự động nhận dạng.) Vì vậy ta rất cần hiểu được những đặc tính cũng như hạn chế của hệ thống thị giác của người—để hiểu được “bộ phận tiếp nhận” các tín hiệu 2 chiều. Đầu tiên ta cần nhận thấy rằng 1) hệ thống thị giác ở người vẫn chưa được hiểu rõ, 2) không có thang đo khách quan nào để đánh giá chất lượng của ảnh tương ứng với cách con người nhận xét về chất lượng ảnh, và 3) không có mẫu người quan sát “điển hình” nào. Mặc dù vậy, nghiên cứu trong tâm lý nhìn nhận ở người đã mang lại những điều ẩn sâu trong hệ thống thị giác. Bạn có thể tìm đọc, chẳng hạn Stockham.1 Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Cơ sở