Tag Archives: bảo toàn khối lượng

Chương 2: Bảo toàn khối lượng và năng lượng

Trở về Mục lục cuốn sách

Khi bạn có thể đo lường thứ đang được đề cập đến, thì tức là bạn đã biết đôi chút về nó. Nhưng khi bạn không thể đo lường nó, hoặc không thể diễn đạt bằng con số, thì kiến thức của bạn bị thiếu hụt và chưa thỏa đáng. Có thể đó là khởi đầu của kiến thức, nhưng tư tưởng của bạn chưa thể nói là đạt đến cấp độ của khoa học.
William Thomson, Lord Kelvin (1891)

Các khái niệm cơ bản

  1. Khối lượng nguyên tử, khối lượng phân tử, và mol.
  2. Phân tích hóa học. Thành phần phần trăm và công thức thức nghiệm.
  3. Phương trình hóa học. Cân bằng phương trình và sự bảo toàn khối lượng.
  4. Tính các sản phẩm tạo thành sau phản ứng.
  5. Dung môi với vai trò thuốc thử hóa học. Chất tan và dung môi. Nồng độ mol và nồng độ molan. Trung hòa axit–bazơ và phép phân tích thể tích. Axit yếu và mạnh. Điểm tương đương, khối lượng tương đương, và chuẩn độ.
  6. Nhiệt của phản ứng. Sự bảo toàn năng lương. Sự tương đương giữa nhiệt, công, và năng lượng. Enthalpy. Các phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt. Định luật Hess. Nhiệt của phản ứng đốt cháy và nhiệt tạo thành.
  7. Các định luật bảo toàn.

Tiếp tục đọc

3 phản hồi

Filed under Nguyên lý hóa học