Tag Archives: biến đổi Fourier

Chương 7: Phương trình sóng (Phần 2)

Trở về Mục lục cuốn sách

Phương trình sóng 1 chiều

Xét một sóng điện từ phân cực phẳng truyền trong chân không dọc theo trục z. Coi rằng các trường điện và từ có dạng E = [Ex(z, t), 0, 0], và B = [0, By(z, t), 0]. Bây giờ, theo định luật Maxwell,

\begin{array}{ccc}  \partial E_x / \partial t + c\, \partial H_y / \partial z &=& 0,\\  \partial H_y / \partial t + c\, \partial E_x / \partial z &=& 0,\\  \end{array}             [wave1da] & [wave1db]

Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Vật lý tính toán

Chương 5: Phương trình Poisson (Phần 2)

Xem lại Phần 1 • Trở về Mục lục cuốn sách

Phép biến đổi Fourier nhanh

Phương pháp được phác họa trong Mục [ĐK biên Dirichlet ở Phần 1] để giải phương trình Poisson trong 2 chiều với điều kiện biên Dirichlet đơn giản theo phương y đòi hỏi ta phải thực hiện rất nhiều lượt biến đổi Fourier cho hàm sin:

FjS = 2 / J ∑ k = 1J − 1fk sin(jkπ / J)  (ffta)

với j = 0, J, và các biến đổi Fourier ngược cho hàm sin:

fj = ∑ k = 1J − 1FkS sin(jkπ / J).   (fftb)

Tiếp tục đọc

2 phản hồi

Filed under Vật lý tính toán

Chương 3: Các công cụ (Phần 1)

Trở về Mục lục cuốn sách

Trong xử lý ảnh số, có những công cụ nhất định giữ vai trò trung tâm. Chúng bao gồm các công cụ toán như tích chập, phân tích Fourier, và những công cụ mô tả và xử lý thống kê như mã dây chuyềnmã chạy. Chúng tôi sẽ trình bày những công cụ này mà không đề cập đến bất kì đẫn giải nào. Phần dẫn giải sẽ xuất hiện ở những mục tiếp sau. Tiếp tục đọc

2 phản hồi

Filed under Cơ sở