Tag Archives: enthalpy

Phụ lục 2: Enthalpy tiêu chuẩn và năng lượng tự do Gibbs cùng entropy chuẩn theo định luật III tại 298 K

Trở về Mục lục cuốn sách

Các phần trong sách có liên quan:

  • 2-6 Nhiệt tạo thành phản ứng … trong Chương 2

Lưu ý: Hiện nay có khả năng là server WordPress gặp trục trặc nên hình chụp bảng số liệu không thể xem được. Bạn đọc hãy vui lòng tải trực tiếp nội dung phụ lục này từ đây: Appendix2.

Bảng sau đây thống kê các enthalpy chuẩn (ΔH0) và năng lượng tự do (ΔG0) (Gibbs) của sự hình thành các hợp chất từ những nguyên tố ở trạng thái chuẩn của chúng, tính theo kilojun trên mol, cùng với entropy định luật III (S0) của các hợp chất tính theo J K−1 mol−1, tất cả đều ở 298 K. Thể của hợp chất được kí hiệu bởi các kí hiệu sau: (g) = gas, khí; (l) = liquid, lỏng; (s) = solid, rắn; (aq) = aqueous solution, dung dịch nước. Đôi khi dạng tinh thể của thể rắn cũng được chỉ rõ. Các hợp chất được sắp xếp theo số nhóm của nguyên tố chính, với kim loại đi trước phi kim, cuối cùng là O và H được xem như ít quan trọng nhất.

Bảng này là một bản tóm lược của bảng tính theo calo trong tài liệu (R. E. Dickerson, Molecular Thermodynamics, W. A. Benjamin, Menlo Park, Calif., 1969). Các bảng thông dụng khác có thể được tìm thấy ở các cuốn Chemical Rubber Company Handbook of Chemistry and Physics, và Lange’s Handbook of Chemistry. Khi tra bảng tính theo calo, hãy nhớ rằng 1 calo = 4,184 jun. Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Nguyên lý hóa học

Chương 2: Bảo toàn khối lượng và năng lượng

Trở về Mục lục cuốn sách

Khi bạn có thể đo lường thứ đang được đề cập đến, thì tức là bạn đã biết đôi chút về nó. Nhưng khi bạn không thể đo lường nó, hoặc không thể diễn đạt bằng con số, thì kiến thức của bạn bị thiếu hụt và chưa thỏa đáng. Có thể đó là khởi đầu của kiến thức, nhưng tư tưởng của bạn chưa thể nói là đạt đến cấp độ của khoa học.
William Thomson, Lord Kelvin (1891)

Các khái niệm cơ bản

  1. Khối lượng nguyên tử, khối lượng phân tử, và mol.
  2. Phân tích hóa học. Thành phần phần trăm và công thức thức nghiệm.
  3. Phương trình hóa học. Cân bằng phương trình và sự bảo toàn khối lượng.
  4. Tính các sản phẩm tạo thành sau phản ứng.
  5. Dung môi với vai trò thuốc thử hóa học. Chất tan và dung môi. Nồng độ mol và nồng độ molan. Trung hòa axit–bazơ và phép phân tích thể tích. Axit yếu và mạnh. Điểm tương đương, khối lượng tương đương, và chuẩn độ.
  6. Nhiệt của phản ứng. Sự bảo toàn năng lương. Sự tương đương giữa nhiệt, công, và năng lượng. Enthalpy. Các phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt. Định luật Hess. Nhiệt của phản ứng đốt cháy và nhiệt tạo thành.
  7. Các định luật bảo toàn.

Tiếp tục đọc

3 phản hồi

Filed under Nguyên lý hóa học