Tag Archives: thuật toán

Chương 9: Thuật toán (Phần 2)

Trở về Mục lục cuốn sách

Các phép toán làm trơn

Những thuật toán này được áp dụng nhằm giảm nhiễu và/hoặc chuẩn bị ảnh cho khâu xử lý tiếp theo, chẳng hạn như phân đoạn. Ta phân biệt giữa các thuật toán tuyến tính và phi tuyến; loại thứ nhất phù hợp với phân tích trong miền Fourier còn loại thứ hai thì không. Ta cũng phân biệt giữa cách thực hiện dựa trên một giá lọc có hình chữ nhật và thực hiện dựa trên giá lọc có hình tròn. Tiếp tục đọc

%(count) bình luận

Filed under Cơ sở

Chương 9: Thuật toán (Phần 1)

Trở về Mục lục cuốn sách.

Trong chương này chúng tôi trình bày các phép tính là nền tảng của xử lý ảnh số. Các phép toán này có thể được chia thành bốn loại: tính toán dựa trên biểu đồ tần số của ảnh, dựa trên toán học đơn giản, dựa trên tích chập, và dựa trên hình thái toán học. Ngoài ra, các phép toán này còn được miêu tả trên khía cạnh thực hiện cài đặt, bao gồm các phép toán điểm, phép toán địa phương, hoặc phép toán toàn cục, như được đã đề cập đến ở Mục 2.2.1. Tiếp tục đọc

2 phản hồi

Filed under Cơ sở